پالایش نفت اصفهان
در شركت پالايش نفت اصفهان صورت گرفت تاریخ: 1396/12/15    
اجراي موفقيت آميزپروژه نصبDry Gas Sealروي كمپرسورC1-251 اجراي موفقيت آميزپروژه نصبDry Gas Sealروي كمپرسورC1-251
طي تعميرات اساسي واحدتبديل كاتاليستي شماره يك شركت پالايش نفت اصفهان كه دربهمن ماه امسال انجام شد سيستم آب بندي كمپرسورC1-251 گازگردشي هيدروژن از سيستم قديمي روغني به سيستم پيشرفته Dry Gas Seal كه داراي دقت تكنولوژي وحساسيت بسياربالائي است با موفقيت كامل تغييرداده شد
برخلاف سيستم آب بندي روغني كه ازروغن فشاربالابراي جلوگيري ازنشت گازداخل كمپرسوربطرف بيرون استفاده مي شودوداراي يك سيستم عريض وطويل روغنكاري است وهزينه هاي اوليه وتعميرنگهداري وبهره برداري بالابوددرسيستم آب بندي جديدكه مثل يك مكانيكال سيل پيشرفته كارمي كندسطوح آب بندي روي يك بالشتك گازي كه بافاصله چندميكروني روي هم مي چرخندعمل مي كندوهيچ گونه اصطكاكي بين سطوح آب بندي وجودنداردوكم بودن فاصله بين سطوح باعث مي شودمقدارنشتي گازدرحدبسياركمي باشد.
رئيس نگهداري و تعميرات ماشين آلات دوار شركت پالايش نفت اصفهان با اعلام اين خبر گفت: حمايت  مديريت و همت وتلاش كليه همكاران موجب شداين پروژه بدون هيچ گونه مشكلي باموفقيت انجام  وحتي كليه نقاط ضعفي كه دراجراي پروژه هاي قبلي روي كمپرسورهاي ديگرنيزوجودداشت برطرف و كمپرسور بدون هيچ گونه مشكلي راه اندازي  وتحويل عمليات گردد.
مهندس مهدي نصرآزاداني افزود: اجراي اين پروژه در كمپرسور C-251 واحد تبديل كاتاليستي شماره دو ، با صرف هزينه اي سنگين وتوسط يك تيم شش نفره ازكارشناسان آلماني شركت بورگمن درمدت طولاني تري انجام شده بود. اما اين پروژه ، باصرف هزينه ناچيزي وبا بهره گيري ازدانش تجربه وتخصص مهندسين وتكنسين هاي شركت پالايش نفت اصفهان  وبدون كمك شركت هاي خارجي انجام شد.
براي انجام پروژه مزبورعلاوه برتغييراتي كه روي قطعات داخلي كمپرسورانجام شدنيازبه انجام حجم زيادي ازلوله كشي ازكمپرسوربه سمت پانل وازسمت پانل بطرف كمپرسورمشعل واتمسفرو.....نيزبودكه بخشي ازآنهاقبل ازشروع تعميرات اساسي پيش سازي وبخش اعظم آن نيزدرطول تعميرات اساسي اجراشد.
وي همچنين  مزاياي اين پروژه  را برشمرد:
جلوگيري ازهدرروي روزانه حدود500ليترروغن(خروجي تراپ ها)كه باتوجه به قيمت هاي خريد حدوديك ميلياردتومان درسال صرفه جوئي دربرخواهدداشت. كه بادرنظرگرفتن هزينه هاي بالاسري وهزينه هاي نقل وانتقالات روغن داخل پالايشگاه ونفرساعت مصروفه جهت شارژو.......به مراتب بالاترخواهدبود.
حذف كامل سيستم سيل اويل كه منجربه: 
الف-حذف پمپ سيستم سيل اويل كه قدرت الكتروموتورآن 20HP است كه صرفه جوئي ساليانه آن حدود128MW است. 
ب-حذف كولرروغن سيستم سيل اويل باظرفيت61400BTU/HRكه طبق ديتاشيت كولرمقدارآب موردنيازبراي خنك كردن روغن27GPM است كه اين مقدارآب صرفه جوئي خواهدشد.
كاهش نشتي گازپروسس كه مقدارنشت محاسبه شده ازسيل هاي روغني كه ازمسيرونت تراپ هابه سمت FlareياFuel Gasعبورمي كندطبق محاسبات انجام شده درسيل هاي روغني حدود7000NL/Minبراي هرتراپ است(مجموعا 14000NL/Min)درصورتي كه مقدارگازنشت شده سيل هاي جديد(كه روي پانل مونيتورمي شود)براي هردوسيل حداكثر20NL/Minاست .
كم بودن اصطكاك لغزشي بين سطوح آب بندي سيل هاي خشك نسبت به سيل هاي روغني به دليل حركت سطوح آب بندي D.G.Sروي فيلم نازك گازاصطكاك داخلي سيل حذف و باعث كاهش بخارمصرفي توربين كمپرسورخواهدشد. مراجع معتبرتوان مصرفي اصطكاكي سيل هاي روغني راحدود5KW اعلام مي كنندكه صرفه اقتصادي ساليانه آن حدود43MWمي شود. 
افزايش سهولت عملياتي بخصوص درحين راه اندازي بستن وحين كمپرسوركه باعث كاهش ريسك هاي ناشي ازخطاهاي انساني وسيستمي كه درسيل هاي روغني بارهاشاهدFailكردن سيل اين كمپرسورهادرحين راه اندازي بوده ايم مي شدكه باعث تاخيرچندروزه درراه اندازي واحدهاو...مي گرديد. 
بالاتربودن قابليت اعتمادواطمينان سيل هاي جديدنسبت به سيل هاي روغني كه احتمال ورودروغن سيل اويل  داخل گازپروسس كمپرسوركه باعث ايجادمشكلاتي براي كاتاليست هاي واحد مي شود به طوركامل منتفي است.
نيازكمتر سيل هاي خشك نسبت به سيل هاي روغني به پروسس گاز(بافرگاز)كه طبق نظربرخي ازمراجع معتبربافرگازموردنيازبراي سيل هاي خشك حدوديك دهم سيل هاي روغني است كه منجربه بالارفتن راندمان حجمي كمپرسورخواهدشد.
برخلاف سيل هاي روغني كه درزمانFailكردن سيل هاي هردوطرف كمپرسورآسيب 
مي بيندوبلااستثناء Sleeveهاي نصب شده روي رتوركمپرسوردچارسوختگي مي شدواجبارامي بايست كل كمپرسوردمونتاژمي شد(بيرون آوردن باندل كمپرسورازداخل محفظه بشكه اي)ورتوربراي تعميربه كارگاه ارسال مي شدكه نيازبه صرف وقت وهزينه زيادي داشت درسيستم آب بندي جديدكاركردسيل هاي دوطرف ازهم مجزااست ودرزمانFail احتمال آسيب ديدن هردوسيل بسياركم است وتعويض اين سيل ها به مراتب راحت تر ودرزمان بسياركمتري سيل قابل تعويض است وبه دليل عدم خرابي رتورهيچ نيازي به دمونتاژكامل كمپرسورنمي باشد و باعث كمترشدن زمان تعميروكاهش زمان توقف واحدمي گردد .
باتوجه به اين كه درطي سال هاي گذشته واحدمديريت روغن اين قسمت باحداكثرظرفيت خودفقط قادربه تصفيه وتامين روغن مصرفي سيل اويل كمپرسورمزبوروكمپرسورC2-602بودحذف مصرف روغن اين كمپرسورباعث مي شودتاامكان تصفيه بيش ازهزاربشگه روغن ضايعاتي كه درطي سالهاي اخيردرانبارجمع آوري شده  فراهم شودكه علاوه برمسائل اقتصادي باعث تامين روغن HB-100چندين سال آينده پالايشگاه خواهدشد.
عدم نيازبه تعدادزيادي ازقطعات روي سيستم آب بندي قديمي اعم ازسيل هاوقطعات داخلي آنهاپمپ هاي سيل اويل تراپ هاكنترل ولوهاي كنترل كننده فشارروغن وگازتاپ تانك وتعدادزيادي ازقطعات ابزاردقيق و......كه امكان حذف كدانبارداري  قطعات زيادي درانباروجوددارد.
باعنايت به اين كه درطي سالهاي گذشته چندين شركت داخلي به دانش فني وتكنولوژي ساخت وتعميرسيل هاي خشك بطوركامل وباهزينه هائي به مراتب كمترازشركت هاي خارجي دست يافته اند لذا تحريم هاي اقتصادي نيزنمي تواندخللي درتعميرات اين كمپرسورهاايجاد نمايد.
نصرآزاداني درپايان گفت: ازحمايت هاي مديران محترم شركت وهمچنين همكاريهاي مجموعه كارشناسان و دست اندركاران نگهداري وتعميرات ماشين آلات دوار بخصوص مسئولين ومهندسين كارگاه تعميرات تلمبه كه درطي سالهاي گذشته علي رغم فرسوده شدن تدريجي دستگاههاوكمبودقطعات يدكي ومشكلات قطعات ساخت داخل وكمبودنيروي انساني مشكلات كوچك وبزرگ ماشين آلات دواررامرتفع نمودندوباساخت پمپ هاي فرآيندي متعددوبازسازي قطعات گران قيمت وبهينه سازي ماشين آلات وبازسازي كمپرسورچهارمرحله اي كلارك واحدهواي فشرده وساخت دستگاه ميكروبالانس وتعميرواصلاح طراحي پينيون هاي دوربالاي كمپرسورهاي كلارك وتغييرسيستم آب بندي پمپ هاي وكيوم باتوم P-2003به مكانيكال سيل بدون نشتي طراحي وساخت وجايگزين نمودن هوزينگ برينگ هاي جديدبجاي فلنچ برينگ هاي قديمي مربوط به فن هاي هوائي وساخت قطعات كوچك وبزرگ وپيچيده ماشين آلات و.........درطي سالهاي گذشته افتخارآفريني كرده اندوباعث مباهات شركت شده اندقدرداني نمود واجراي موفقيت آميزاين پروژه كه بااتكال به نيروي لايزال الهي ودانش وتخصص كليه قسمت هاي شركت اعم ازمهندسي عمومي، نوسازي، تعميرات ابزاردقيق وهمكاران بهره برداري باموفقيت اجراو باعث مباهات شركت گرديد را به كليه همكاران تبريك وتهنيت گفت وبراي همه آنهاازدرگاه ايزدمنان سلامتي و توفيقات روزافزون مسئلت نمود وافزود: انشااله در آينده نيز باحمايت وپشتيباني آنهاشاهد اجراي پروژه جايگزيني سيل خشك روي كمپرسور C2-602 واحد آيزوماكس باشيم.
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پالايش نفت اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal